Budżet JST Plus

Budżet JST Plus to program do obsługi sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych i finansowych przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego: powiatów, urzędów miast i gmin.


Budżet JST Plus wraz z programem Budżet JB Plus przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych, stanowi kompleksowy system informatyczny automatyzujący zbieranie wszystkich wymaganych przepisami sprawozdań jednostkowych, a na ich podstawie tworzenie zbiorówek sprawozdań.


Ideą systemu Budżet JST Plus jest zautomatyzowanie procesu tworzenia sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych przez jednostki organizacyjne JST i przekazywanie tych sprawozdań w formie elektronicznej do JST.

Łączenie (agregacja) sprawozdań może następować jednoetapowo np. w Wydziale Finansowym lub dwuetapowo: sprawozdania z placówek oświatowych są kierowane najpierw do Wydziału Oświaty a następnie automatycznie do Wydziału Finansowego, który dołączając pozostałe jednostki budżetowe i zakłady otrzymuje automatycznie sprawozdanie zbiorcze gotowe do wysłania do RIO.

Efektem końcowym jest utworzenie kompletu sprawozdań zbiorczych i przekazanie ich do RIO za pośrednictwem systemu Besti@.

System Budżet JB Plus powinien funkcjonować we wszystkich jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych). Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nośnika danych (dyskietki, CD-ROM lub pendrive).

System na poziomie jednostek podległych, jak i JST współpracuje z większością systemów finansowo-księgowych (m.in. Vulcan, Progmann, Sigid, Otago, Radix, Info-System, Korelacja, QNT) co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza tworzenie sprawozdań.

Wszystkie sprawozdania zbiorcze transmitowane są do systemu Besti@.

 

Możliwości systemu Budżet JST Plus:

 1. Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych
 2. Obsługa sprawozdań finansowych bilanse
 3. Opisówki oraz inne raporty analityczne w programie Budżet JST Plus
  • Wykonanie budżetu w formie układu wykonawczego
  • Wykonanie budżetu w formie grup paragrafów (budżet)
  • Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone (układ wykonawczy)
  • Wykonanie budżetu wg działu i źródła finansowania, tzw. 4 cyfra paragrafu
  • Wykonanie budżetu wg jednostek organizacyjnych
 4. Automatyzacja procesu przeksięgowań wykonania dochodów i wydatków na konta 901 i 902 w Organie.