Opis produktu

Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych:

 • Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki organizacyjnej
  • Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych.
  • Weryfikacja zgodności planu z układem wykonawczym prowadzonym w programie Planowanie i realizacja budżetu
  • Sprawdzanie tzw. krzyżówki tj. bilansowania się sprawozdania dochodowego.
 • Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom organizacyjnym
  • Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych.
  • Weryfikacja zgodności planu.
 • Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki oraganizacyjnej
  • Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych.
  • możliwość prowadzenia sprawozdania w rozbiciu na zadania (własne, zlecone, porozumienia) lub programy (Leonardo Da Vinci, Sokrates)
  • z cząstkowych sprawozdań Rb-28S program tworzy tzw. małą zbiorówkę na poziomie jednostki organizacyjnej.
  • Weryfikacja zgodności planu z układem wykonawczym prowadzonym w programie Planowanie i realizacja budżetu
  • Kontrola przekroczeń Zaangażowania do Planu, Wykonania do Planu oraz Sumy Wydatków wykonanych i zobowiązań do Planu.
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  • Wyliczanie wszystkich niezbędnych sum w tym sprawozdaniu.
 • Rb-30 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
  • Wyliczanie wszystkich pół sumujących w tym pozycji odpowiedzialnych za bilansowanie się planu z kosztami
  • Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu.
 • Rb-31 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
  • Wyliczanie wszystkich pół sumujących w tym pozycji odpowiedzialnych za bilansowanie się planu z kosztami a także rozliczeń wyniku oraz stanu środków obrotowych
  • Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu
 • Rb-33 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
  • Wyliczanie wszystkich pół sumujących w tym pozycji odpowiedzialnych za bilansowanie się planu z kosztami
  • Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu
 • Rb-34 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
  • Wyliczanie wszystkich pół sumujących
  • Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu
 • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  • Wyliczanie sum na poziomie rozdziałów, działów i sumy całkowitej sprawozdania oraz tzw. sum kontrolnych
  • Ze względu na specyfikę tego sprawozdania system pozwala na sporządzenie tego sprawozdania jednostkom z części wydatkowej
  • Weryfikacja przekroczeń oraz zgodności planu
 • Rb-WS - Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych
  • Wyliczanie sum na poziomie podziałki klasyfikacyjnej oraz możliwość zaokrąglenia wprowadzonych kwot
  • Program eksportuje sprawozdania do arkusza przygotowanego przez MF
 • Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń
  • Sprawozdanie o stanie zobowiązań dla instytucji kultury oraz ZOZ-ów.
 • Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności
  • Sprawozdanie o stanie należności dla instytucji kultury oraz ZOZ-ów.
 • Rb-ST - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych
  • Wyliczanie sum pośrednich i końcowych.