Planowanie budżetu

System PlanB-WPF dla JST oraz jednostek podległych

System PlanB - WPF przeznaczony jest dla jednostek administracji samorządowej - zarówno dla Urzędów Miasta, Urzędów Gminy, Starostw, jak i dla jednostek organizacyjnych, które zobowiązane są do sporządzania planów wydatków i dochodów budżetowych.

System PlanB - WPF zawiera moduł pozwalający na tworzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Ustawą o finansach publicznych z dania 27 sierpnia 2009r. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony WPF.

System PlanB - WPF obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem w JST i jednostkach, począwszy od konstrukcji projektu budżetu, przez uchwalenie budżetu, zmiany do budżetu,  Wieloletnią Prognozę Finansową, tworzenie harmonogramów oraz zapotrzebowań na środki pieniężne, aż po kompleksowe wielowymiarowe analizy wykonania budżetu.

System powinien działać w każdej jednostce organizacyjnej i/lub wydziale (referacie).

Model pracy z programem Planowanie i realizacja budżetu (Kliknij obrazek aby powiększyć)

Moduły funkcjonalne systemu PlanB - WPF:

  1. Projekt budżetu – na tym etapie program umożliwia tworzenie projektu budżetu zarówno w układzie budżetu, jak i do paragrafu, a nawet zadania (przy budżecie zadaniowym). Projekty przesłane przez jednostki organizacyjne (Wydziały) są weryfikowane przez Wydział Finansowy, a w razie konieczności korygowane. Zaakceptowane projekty budżetu tworzą projekt budżetu gminy/powiatu.
  2. Uchwała budżetowa – tworzona automatycznie na podstawie uchwalonego projektu oraz autopoprawek. Uchwała budżetowa zawiera wszystkie wymagane załączniki:
 • układ wykonawczy dochodów
 • układ wykonawczy wydatków
 • układ budżetu dla dochodów i wydatków
 • układ wg źródła dochodów
 • przychody i rozchody
 • zadania inwestycyjne jednoroczne (z jednostką realizującą inwestycje, nakładami i źródłami finansowania zadania)
 • plany funduszy celowych
 • plany rachunków dochodów własnych
 • plany zakładów budżetowych
 • plany gospodarstw pomocniczych
 • dotacje na zadania własne
 • dotacje na zadania zlecone
 • porozumienia z organami administracji rządowej
 • porozumienia z JST
 • dotacje dla instytucji kultury
 • dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.
 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - moduł pozwala m.in. ewidencjonować przedsięwzięcia i umowy zgodnie z wymogami uofp, prognozować kwoty długu, sprawdzać stan równowagi budżetowej, tworzyć wersje robocze WPF celem symulacji sytuacji finansowej JST, wyliczać wskaźniki zadłużenia według uofp z 2005r. oraz tych zdefiniowanych w uofp z 27 sierpnia 2009r., art. 243 ust. 3. Aby dowiedzieć się więcej nt. modułu WPF, kliknij tutaj.
 2. Harmonogram – system sprawdza zgodność kwot harmonogramu w stosunku do planu finansowego.
 3. Wnioski o zmianę w planie – system pozwala na elektroniczne zbieranie wniosków  o zmianę w planie finansowym. Wniosek może być sporządzony z dokładnością do zadania lub paragrafu. Wnioski  są przekazywane do JST przez jednostki organizacyjne i/lub wydziały (referaty). System posiada pełną obsługę wniosku tj. obsługa pośrednia np. wstępna weryfikacja w wydziale edukacji a następnie włączanie zweryfikowanego (skorygowanego) wniosku do uchwały w Wydziale Finansowym. System pozwala na daleko idącą automatyzacje pracy z wnioskiem np. jednostka podległa może określić czy wniosek będzie rozpatrywany przez Rade czy Zarząd. Wnioski można sporządzać dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, Organu. Wraz z wnioskiem dołączane jest uzasadnienie.
 4. Zmiany w budżecie – system ewidencjonuje wszystkie dokumenty wpływające na zmiany w budżecie. Uchwały zmieniające czy Zarządzenia można prezentować praktycznie w dowolnym układzie. System posiada 150 rożnych form prezentacji zmian np. układ budżetu, układ wykonawczy, układ Zwiększenia – Zmniejszenia, układ per saldo, budżet Organu w układzie z jednostkami, z rodzajami zadań: własne zlecone, porozumienia, w podziale na grupy paragrafów np. dochody bieżące i majątkowe, układ wg źródeł dochodów oraz źródeł finansowania po wydatkach, przesunięcia na zadaniach inwestycyjnych, zmiany nakładów i finansowania na WPI.
 5. Układy wykonawcze – system, po każdej zmianie w budżecie, tworzy układ wykonawczy dla każdej z jednostek (wydziału) oraz tworzy plik w formie elektronicznej w celu rozdysponowania ich do jednostek organizacyjnych.
 6. Transmisja załączników do systemu Bestia – system wysyła wymagane przez RIO załączniki do systemu Bestia.
 7. Weryfikacja poprawności układu wykonawczego z planem na sprawozdaniu – system oblicza w budżecie stan na dzień i porównuje go z planem na sprawozdaniu budżetowym. System do porównania zbiera zadania występujące pod paragrafem zarówno bieżące, jak i majątkowe. Funkcja ta sprawdza zarówno sprawozdania jednostkowe jak i zbiorcze, sumuje także wydziały celem utworzenia planu Urzędu jako jednostki budżetowej i porównania go ze sprawozdaniem Urzędu jako jednostki.
 8. Eksport planu do sprawozdania – system, po wyliczeniu stanu na dzień, wysyła automatycznie plan do sprawozdania budżetowego w systemie Budżet JB Plus .
 9. Analizy budżetowe (załączniki do opisówek).
 10. Budżet w ujęciu zadaniowym – system zawiera w sobie funkcjonalność budżetu zadaniowego, tj. rejestruje zmiany do budżetu w układzie zadań bieżących oraz inwestycyjnych wraz z obsługą zadaniową harmonogramu, wykonania.

 

Najważniejszą cechą systemu PlanB-WPF jest elastyczność w zakresie dostosowania właściwości eksploatacyjnych do potrzeb użytkownika.
Rozbudowany i elastyczny system słowników, możliwość dowolnego grupowania zadań i paragrafów oraz definiowanie wyglądu wydruku za pomocą zewnętrznych formatek, umożliwia samodzielne określanie zawartości i postaci wydruków, załączników do uchwał i zarządzeń.
W miastach na prawach powiatu, system umożliwia wyodrębnienie części gminnej i powiatowej budżetu miasta.

System PlanB - WPF współpracuje z systemem Besti@ w zakresie transmisji wymaganych załączników do uchwały budżetowej.

System PlanB - WPF może zostać rozbudowany o moduł Zaangażowanie środków budżetowych, którego ideą jest usprawnienie ewidencjonowania oraz bieżąca kontrola dokumentów finansowych obciążających plan finansowy zarówno roku bieżącego, jak i lat przyszłych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemem PlanB - WPF, prosimy kliknąć tutaj.