Rejestr Tytułów Dłużnych

Program Rejestr Tytułów Dłużnych służy do szacowania kosztów obsługi planowanych do podjęcia oraz ewidencji już zaciągniętych: kredytów, pożyczek, obligacji.

Funkcjonalność programu

  1. Wyliczanie harmonogramów spłat (raty kapitałowe i odsetkowe) kredytów oraz pożyczek. Program automatycznie oblicza harmonogram na podstawie:
   • stopy procentowej (np. WIBOR 1m, 3m, 6m)
   • marży
   • ilości rat rocznie oraz w całym okresie spłaty
   • daty podjęcia zobowiązania oraz daty wymagalności spłaty, bądź daty opóźnienia spłaty kapitału
   • ilości ewentualnych transz

 

 

Wyliczony harmonogram można korygować według własnych potrzeb, wynikających najczęściej z konieczności przesunięcia rat w czasie. Na podstawie zadanej przez użytkownika raty, program "na nowo” przelicza harmonogram, uwzględniając wspomniane wcześniej ręczne korekty.

 

 

  1. Wyliczanie harmonogramu spłat obligacji. Oddzielne harmonogramy dla poszczególnych serii w ramach danej emisji.

 


 


 

  1. Ewidencja umorzeń pożyczek. Program umożliwia ewidencje umorzeń pożyczek oraz uwzględnia je wg stanu na dzień w harmonogramie spłat.
  2. Ewidencja tytułów dłużnych spłacanych wydatkami (dług spłacany wydatkami).
  3. Automatyczne obliczanie kwoty długu, wartości przychodów, rozchodów, odsetek, umów, wartości spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w poszczególnych latach. Wzór raportu zgodny z Prognozą WPF

 1. Raportowanie wybranego lub wybranych zobowiązań w dowolnym przedziale czasowym w podziale na zobowiązania podjęte i planowane