PlanB - Wieloletnia Prognoza Finansowa
 
Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r. wprowadza Wieloletnie Prognozy Finansowe (WPF) - nowy mechanizm zarządzania finansami publicznymi, który ma ulepszyć racjonalność gospodarowania środkami publicznymi i zwiększyć przejrzystość polityki fiskalnej.
Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej nakłada na Skarbnika obowiązek prowadzenia w praktyce dwóch budżetów równolegle - jednorocznego i wieloletniego. DOSKOMP wyszedł naprzeciw  samorządom i przygotował system PlanB-WPF, który ma wspomóc Skarbnika w zakresie przygotowania budżetu jednorocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w zarządzaniu zmianami w obydwu budżetach.Podstawowe funkcjonalności

 • Automatyczne generowanie uchwał i zarządzeń zmieniających WPF – poprzez pełną korelację uchwał budżetowych z wieloletnimi, system oblicza wymagane ustawowo pozycje tj. wynik, przychody, rozchody a także wszystkie składowe WPF m.in. dochody i wydatki bieżące, majątkowe, wydatki na wynagrodzenia, wydatki organów JST, obsługę długu, poręczenia i gwarancje, zmiany w kwocie długu.

  korelacja budżet - wpf

 • Możliwość tworzenia własnego szablonu WPF – system posiada elastyczny słownik zarządzający strukturą załącznika WPF tak by móc go budować według własnych potrzeb zachowując jednocześnie zgodność z wymaganiami metodyki opracowanej przez MF i RIO a także schematem importu danych do systemu Besti@.

 • Możliwość tworzenia wielu wersji (scenariuszy) WPF – funkcja niezwykle potrzebna na etapie tworzenia projektu uchwały WPF, kiedy to należy uwzględnić nowe założenia do prognozy (m.in. tempo wzrostu/spadku poszczególnych pozycji dochodów i wydatków). System kopiuje wartości pomiędzy scenariuszami pozwalając na korektę procentową lub ręczną wartości przyjętych w poszczególnych scenariuszach.

 • Możliwość modyfikowania załącznika WPF np. w zakresie przyjętym w danej Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przykładem może być dodatkowa pozycja; „Sposób sfinansowania spłaty długu” - system wylicza i ewidencjonuje źródła spłaty długu.

 • Możliwość stosowania indywidualnych formuł obliczających – podczas wdrożenia użytkownik sam definiuje potrzeby i założenia do wyliczania poszczególnych składowych WPF. Mechanizm ten zapewnia pełną zgodność z dotychczas stosowaną w danej JST metodologią sporządzania prognozy.
 • Wyliczanie wszystkich wskaźników wynikających z uofp z 2005 i 2009r w tym wskaźnik definiowany art. 243 (system uwzględnia wyłączenia wynikające m.in. z tytułu poręczeń i gwarancji dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a realizowanych w ramach związków JST), automatyczne sprawdzanie relacji z art. 242, sprawdzanie bilansowania się WPFu, obliczanie maksymalnej kwoty zadłużenia JST, mieszczącej się w ramach aktualnego wskaźnika wg art. 243.

 • Generowanie wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów tj. załącznik WPF, załącznik przedsięwzięć, wnioski o zmianę nakładów, limitów czy źródeł finansowania przedsięwzięcia.

 • Tworzenie załącznika przedsięwzięć wieloletnich w oparciu o centralny słownik zadań z opcją włączenia jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych w proces wnioskowania o zmianę istotnych parametrów zadania.

  Przedsięwzięcia wg metodyki MF

  Wniosek o zmianę parametrów przedsięwzięcia wieloletniego

 • Ewidencja przedsięwzięć wieloletnich z dokładnością do źródeł ich finansowania jak i do wymogów art. 226 uofp tj limitów na wydatki bieżące i majątkowe.

 • Ewidencja i bieżąca korekta limitu zobowiązań

 • Prezentacja zmian pomiędzy uchwałami (raport różnic)

  Zmiany w WPF

  Zmiany w załączniku przedsięwzięć

 • Eksport załączników do systemu Besti@

 • Tworzenie załączników do tzw. raportów opisowych z wykonania WPF. Wykonanie może zostać zasilone poprzez import pliku ze sprawozdaniami budżetowymi oraz z ewidencji „Rejestr zaangażowania środków budżetowych” (rejestr służy do ewidencji faktycznego zaangażowania w tym ewidencji umów wieloletnich wraz z przypisanymi do nich rozrachunkom (zobowiązania<>zapłata za zobowiązanie)

Naszą ofertę uzupełnia fachowa pomoc techniczno-merytoryczna świadczona w ramach umowy serwisowej oraz bogata praktyczna baza wiedzy o WPF (m.in. doświadczenia i rozwiązania z innych JST).

Wspieramy Państwa na każdym etapie pracy z systemem począwszy od przygotowania załączników i założeń do projektu WPF, uchwalenia WPF, transmisji załączników do systemu Besti@ a skończywszy na generowaniu zmian w WPF w trakcie roku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemem PlanB-WPF, prosimy kliknąć tutaj.