Artykuły

Firma DOSKOMP uczestniczyła w Forum Skarbników Samorządów Województwa Łódzkiego w dniach 19-21 maja 2010r., dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej. Braliśmy czynny udział w dyskusji na temat WPF, która jest obecnie nowym i nurtującym zagadnieniem.

Według Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., prognoza będzie obejmowała zarówno zadania majątkowe, jak i bieżące, a nawet umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a płatności których wykraczają poza rok budżetowy.

Dla każdego z w/w przedsięwzięć i umów JST będzie musiała określić limit wydatków i zobowiązań, a także obliczyć dla każdego z nich wysokość wydatków bieżących oraz majątkowych. Czas realizacji przedsięwzięć determinuje okres, na jaki musi zostać sporządzona WPF (w tym obliczone wskaźniki obsługi długu).

Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej nakłada na Skarbnika obowiązek prowadzenia w praktyce dwóch budżetów równolegle - jednorocznego i wieloletniego. DOSKOMP wyszedł naprzeciw samorządom i przygotował system PlanB-WPF, który ma wspomóc Skarbnika w zakresie przygotowania budżetu jednorocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w zarządzaniu zmianami w obydwu budżetach.

Nasze narządzie do tworzenia WPF pozwala m.in.:

  • ewidencjonować przedsięwzięcia i umowy zgodnie z wymogami uofp
  • prognozować kwoty długu
  • sprawdzać stan równowagi budżetowej
  • tworzyć wersje robocze WPF celem symulacji sytuacji finansowej JST
  • wyliczać wskaźniki zadłużenia według uofp z 2005r. oraz tych zdefiniowanych w uofp z 27 sierpnia 2009r., art. 243 ust. 3, wg wzoru,

gdzie:

R - łączna kwota rat kredytów i pożyczek, a także wykupów papierów wartościowych planowana na rok budżetowy

O - odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki oraz dyskonto od papierów wartościowych, a także spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji , planowane na rok budżetowy

D - dochody budżetu ogółem w danym roku budżetowym

Db - dochody bieżące

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

Wb - wydatki bieżące

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

System PlanB-WPF współpracuje z systemem Besti@ w zakresie transmisji wymaganych załączników do uchwały budżetowej. Może on także zostać rozbudowany o moduł Zaangażowanie środków budżetowych, którego ideą jest usprawnienie ewidencjonowania oraz bieżąca kontrola dokumentów finansowych obciążających plan finansowy zarówno roku bieżącego, jak i lat przyszłych.

System PlanB-WPF wraz z modułem Zaangażowania został zaprezentowany na Forum Skarbników, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną:

Instrukcja WPF.pdf